Verkoopsvoorwaarden

De onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn enkel geldig voor de klanten van de entiteiten Televic Group NV, Televic NV, Televic Healthcare Solutions NV, Televic Rail NV en Televic Education NV. Gelieve ons te contacteren voor de verkoopsvoorwaarden van de overige entiteiten.

Deze versie van de Verkoopvoorwaarden is herzien op 27 mei 2024.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Optie: onze offerten zijn maximum gedurende 2 maanden geldig. 

2. Onze vertegenwoordigers hebben geen enkele bevoegdheid om ons te verbinden.

3. Prijzen: behoudens strijdig beding gelden de opgegeven prijzen als netto voor levering van materiaal, vertrek uit onze magazijnen of werkhuizen.

4. Woonstkeuze: al onze verkopen worden beschouwd als afgesloten te 8870 Izegem.

5. Prijsverhoging: in geval van loonsverhoging of opslag der grondstoffenprijzen behouden wij ons het recht voor in de loop van het contract de overeengekomen prijzen te verhogen.

6. Leveringstermijn: wordt enkel opgegeven ten titel van aanwijzing en zal zoveel mogelijk worden geëerbiedigd. Behoudens speciale schriftelijke overeenkomst kan geen enkele vergoeding geëist worden voor laattijdige levering.

7. Aanneming en waarborg: de koopwaar wordt altijd beschouwd als in ontvangst genomen in onze werkhuizen en wordt beschouwd als definitief aangenomen bij het verlaten ervan. Wij waarborgen onze leveringen en werken gedurende één jaar tegen elk gebrek van fabricage, verstaan zijnde dat deze waarborg uitsluitend beperkt is tot het kosteloos vervangen in onze werkhuizen van het defect bevonden stuk, dat eigendom van de leverancier wordt. Geen enkele andere aanspraak te onzen opzichte zal kunnen gemaakt worden, ook niet in geval van zware fout.

8. Verpakking en zending:  Alle vervoer gebeurt op risico van de koper, zelfs wanneer deze verkoop franco gebeurt. De koper moet in geval van averij of verlies van goederen zijn rechten doen gelden ten opzichte van de vervoerder. De levering ter plaatse, vrachtvrij of niet, gebeurt per vrachtwagen, tot op een plaats toegankelijk voor voertuigen.

9. Montage: de montage van het materiaal kan door onze zorgen ter plaatse uitgevoerd worden op kosten van de koper. Deze laatste stelt ten dienste van de leverancier alle hulpmiddelen en toebehoren nodig tot deze prestatie. Een gesloten lokaal zal aan het montagepersoneel van de leverancier ter beschikking gesteld worden, waar werktuigen en klein materiaal kunnen weggeborgen worden. Dit lokaal zal niet vochtig zijn en zo nodig verwarmd en verlicht. In geval van forfaitaire montage zullen alle bijkomende onkosten door tijdverlies veroorzaakt en buiten de schuld van de leverancier, zoals b.v. vertraging in de afwerking van de lokalen, de fundaties, het opstellen van het materiaal, enz. aangerekend worden als supplement bij de vastgestelde  prijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht n.a.v. de montage, ook niet in geval van zware fout van onze aangestelden of de door ons aangeduide partij voor montage.

10. Ongevallen en verzekering: in geval van ongevallen die zich kunnen voordoen op gelijk welk ogenblik en in gelijk welke omstandigheden ook, beperkt zich de verantwoordelijkheid van de leverancier uitsluitend tot zijn eigen personeel en geleverd materiaal. De leverancier wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die tijdens de montage zouden kunnen gebeuren aan de installatie van de koper. Deze laatste zal zijn materiaal tegen brandgevaar en diefstal verzekeren vanaf de verzending ervan. 

11. Facturen: alle taksen, tegenwoordige of toekomende, zijn ten laste van de koper.

12. Betaling: behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle betalingen te doen door overschrijving op onze rekeningen:

  • Televic Group NV: IBAN BE89 5522 9759 0085
  • Televic NV: IBAN BE19 5645 1416 0412
  • Televic Healthcare Solutions NV: IBAN BE30 5645 1416 0311
  • Televic Rail NV: IBAN BE08 5645 1416 0513
  • Televic Education NV: IBAN BE51 0688 9472 1862

SWIFT GKCC BE BB ten laatste op de vervaldag van de factuur en dit zonder dat wij aanmaningsbrieven of rekeninguittreksels moeten sturen. Indien een levering of een inbedrijfstelling buiten onze schuld vertraging oploopt, dan verplicht zich de koper ertoe de betalingen te vereffenen naargelang het materiaal te zijner beschikking gesteld wordt in onze werkhuizen. Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zullen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een verwijlintrest opbrengen van 12% ‘s jaars. Daarnaast zal in geval van niet-betaling op de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd zijn, forfaitair begroot op 10% van het factuurbedrag, dit met een minimum van 49,60 EUR en een maximum van 1.487,40 EUR .

13. Verbreking: iedere bestelling kan van rechtswege verbroken worden door de verkoper. In geval van niet-nakoming door de koper van zijn verbintenissen en inzonderheid bij ontstentenis van de naleving van de betalingsvoorwaarden, kan de verkoper onder voorbehoud schadevergoeding vragen van de koper wanneer daartoe aanleiding bestaat. In algemene zin, elke verandering in de financiële toestand of de kredietwaardigheid van de koper, zoals: concordaat, bankroet, uitstel van betaling na vervaldag, protest, enz., geeft ons het recht, hetzij iedere gedane bestelling of saldo van bestelling, zonder meer te vernietigen ofwel om de nodige waarborgen dienaangaande te eisen.

14. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. De risico’s zijn ten laste van de koper van zodra de goederen onze werkhuizen verlaten. De betaalde voorschotten zullen als schadevergoeding en intresten kunnen behouden worden.

15. Overmacht: de gevallen van overmacht ontslaan ons van rechtswege en zonder vergoeding verschuldigd te zijn, van de uitvoering der lopende orders of van de overeengekomen termijnen van levering en dit vanaf de dag der gebeurtenis. Wordt als overmacht beschouwd elke onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van onze verbintenissen onmogelijk maakt.

16. Imprevisie: De gevallen van imprevisie ontslaan ons van rechtswege en zonder vergoeding verschuldigd te zijn, van de uitvoering van lopende orders of van de overeengekomen termijnen van levering en dit vanaf de dag der gebeurtenis, dit tenzij er wederzijds wordt overeengekomen de lopende orders of de afgesproken termijnen aan te passen. Onder gevallen van imprevisie worden verstaan: gebeurtenissen die het uitvoeren van onze verbintenissen zoveel moeilijker of duurder maken dat het evenwicht van het contract er wezenlijk door wordt aangetast. Worden onder meer als gevallen van imprevisie beschouwd: brand, overstroming, breuk aan machines, gebrek aan brandstof of elektrische stroom, de oorlog in binnen- en buitenland die de bevoorrading in grondstoffen bemoeilijkt, opstand, werkstakingen, lock-out, de onderbreking van de vervoerdiensten per spoor, water of langs de weg. In één woord alles wat de productie of de verzendingen kan beletten of bemoeilijken.

17. Betwisting en rechtsmacht: ten einde in aanmerking genomen te worden zal elke betwisting ons schriftelijk medegedeeld worden binnen de eerste tien dagen volgend op de levering. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot het eventueel vervangen van defecte wisselstukken. De hoeveelheden in onze werkhuizen aangegeven zijn de enige die voor het opmaken der rekeningen in aanmerking komen. Geen materiaal mag ons teruggestuurd worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle geschillen, van welke aard ook, kunnen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Kortrijk, niettegenstaande elk andersluidend beding. Het Belgische recht is van toepassing. Het aanvaarden van wissels, cheques, enz. in betaling, brengt geen afwijking mede aan deze clausule van bevoegdheid.

18. Wijzigingen: Wijzigingen aangebracht aan een of ander bovengenoemde artikels brengen voor de andere voorwaarden geen verandering met zich mede. Elke wijziging dient het voorwerp uit te maken van een geschreven beding.

19. Aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden: de hierbij aangehaalde algemene verkoopsvoorwaarden maken wezenlijk deel uit van ieder afgesloten verkoopsovereenkomst. Verondersteld wordt dat de koper er kennis van genomen heeft en al de verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Eventuele tegenstrijdige bepalingen eenzijdig door de koper voorgelegd (bvb. op zijn/haar bestelbon) en door ons niet uitdrukkelijk aanvaard, worden als niet bestaande beschouwd en zijn dus niet van toepassing op de betreffende overeenkomst.

20. Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten