Disclaimer

Отказ от отговорност

Условия за използване
Този уеб сайт е собственост на Televic Group NV. Всеки достъп до или използване на този уеб сайт се регулира от Условията за използване (УИ) по-долу. С осъществяването на достъп до или използването на този уеб сайт Вие приемате Споразумението за условия за използване. Ако не приемете УИ, Вие нямате право да осъществявате достъп до този уеб сайт.

Авторско право
Цялото съдържание на този уеб сайт е собственост на Televic Group NV и е защитено с авторско право. То не може да се копира освен за нетърговска лична употреба, като след това не може да се копира повторно, възпроизвежда или разпространява повторно по друг начин при каквито и да е обстоятелства и без изричното писмено съгласие на Televic Group NV. Освен както е предвидено изрично в настоящия документ, Вие нямате право да копирате, показвате, изтегляте, разпространявате, променяте, възпроизвеждате, публикувате повторно или предавате която и да е информация, текст или документи, съдържащи се в този уеб сайт или която и да е част от него, чрез какъвто и да е електронен или хартиен носител или да създавате производни на база на такива изображения, текстове или документи. Всяко копие на настоящия документ или част от него трябва да включва тази правна бележка, както и всички други бележки на притежателя.

Търговски марки
Освен ако не е посочено друго, всички продуктови имена са търговски марки на Televic Group NV и/или нейните дъщерни или свързани фирми. Използването на тези търговски марки е забранено изрично и може да съставлява нарушение на законите в областта на авторското право или търговските марки.

Вреди
С осъществяването на достъп до този уеб сайт Вие се съгласявате да обезщетите Televic Group NV за всички вреди, произтичащи от което и да е нарушение на настоящите УИ от Ваша страна.

Съдържание
Цялата информация, която се предоставя на този уеб сайт, е предназначена единствено за информационни и образователни цели. Televic Group NV не носи отговорност за каквито и да е вреди, включително косвени или случайни, които произтичат от достъпа до, използването на или невъзможността за използване на този уеб сайт или грешки или пропуски в съдържанието при каквито и да обстоятелства. Televic Group NV отказва всяка отговорност за съдържанието или естеството на сайтове на трети лица, свързани с този уеб сайт.

Законодателство
Настоящото Споразумение за условия за използване и използването на уеб сайта от Ваша страна се регулират изключително от белгийското законодателство. Всеки спор, произтичащ от настоящото Споразумение, се отнася до Съдилищата и Трибуналите в Брюксел.

Разни
Ако която и да е разпоредба от настоящото Споразумение се постанови като недействителна, невалидна или неприложима, тази разпоредба се счита за изключена, без да се засяга действителността и приложимостта на всички останали разпоредби. Televic Group NV си запазва правото да актуализира УИ и съдържанието на уеб сайта си по всяко време.